Together we are stronger

Eng

Name: Together we are stronger
Partners: Cyprus, Greece, Romania, North-Macedonia, Italy, Slovenia, Slovakia, Hungary
Duration: 22-30.09.2022
Place: Pervolia, Larnaka, Cyprus

Hun

Név: Together we are stronger
Partnerek: Ciprus, Görögország, Románia, Észak-Macedónia, Olaszország, Szlovénia, Szlovákia, Magyarország
Időtartam: 2022. 09. 22-30.
Helyszín: Pervolia, Larnaka, Ciprus

img 3098 eredmény

Objectives

= to facilitate involvement of youth workers from Program countries in the whole cycle of the project and ensure insure the feeling of ownership towards the project for 6 months
= to raise knowledge of youth workers in the topics social exclusion and discrimination and develop skills to address those issues through youth work
= to provide participants with practical tools and methods to ensure inclusiveness of youth work and avoiding unwillingly discrimination
= to raise awareness on participants about their selves and their roles as youth workers linked with discrimination in the social exclusion context
= to empower participants to take action to reduce discrimination in their own lives and in society by sharing methods, tools and instruments to be incorporated in a methodology for approaching youth in fighting against social exclusion

Célkitűzések

= a programországok ifjúságsegítőinek a projekt teljes ciklusába való bevonásának elősegítése és a projekt iránti elkötelezettség érzésének biztosítása 6 hónapon keresztül
= az ifjúságsegítők ismereteinek bővítése a társadalmi kirekesztés és a diszkrimináció témakörében, valamint az ifjúsági munka révén e kérdések kezeléséhez szükséges készségek fejlesztése.
= a résztvevők gyakorlati eszközökkel és módszerekkel való ellátása az ifjúsági munka inkluzivitásának biztosítására és a nem szándékos diszkrimináció elkerülésére.
= a résztvevők tudatosságának növelése önmagukról és ifjúságsegítőként betöltött szerepükről a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos diszkriminációval kapcsolatban.
= a résztvevők képessé tétele arra, hogy a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben a fiatalok megközelítésére szolgáló módszertanba beépítendő módszerek, eszközök és eszközök megosztásával fellépjenek a megkülönböztetés csökkentése érdekében saját életükben és a társadalomban.

Summary of the project

Europe is built around the principle of “United in diversity”, but today’s Europe is not particularly united when it comes to respecting, accepting and appreciating differences in societies. That’s why we want to organise a project that will promote and nurture the core values of EU, respect for human dignity and ensure inclusion and participation of all people.
It is widely recognised that social exclusion produces deep and longterm damage to the living conditions, socioeconomic participation, emotional life, and wealth being of young people. Different factors play important roles in producing social exclusion. Poor levels of education, experiencing discrimination, monetary poverty, unemployment, living in remote geographical areas, and experiences of juvenile delinquency, are often indicated as the main factors of youth social exclusion.
Youth work plays an essential role in reaching and bringing together young people who face exclusion on a daily basis. The projects aims to increase the knowledge and skills of youth workers on topics of discrimination and social exclusion in the context of youth work in a non-formal framework.
The overall goal of the project is to develop communication skills for social inclusion. The operational objectives are to acquire an in-depth knowledge of the problem of effective communication for social inclusion, to increase the youth workers’ skills by experimenting methods, techniques, types of activities in order to build effective communication skills for social inclusion; to develop a proactive attitude and behavior towards effective communication for social inclusion through the design and implementation of an awareness campaign and a teenage education programme.

A projekt összegzése

Európa az “Együtt a sokféleségben” elvére épül, de a mai Európa nem különösebben egységes, amikor a társadalmak különbözőségének tiszteletben tartásáról, elfogadásáról és megbecsüléséről van szó. Ezért szeretnénk egy olyan projektet szervezni, amely előmozdítja és ápolja az EU alapvető értékeit, az emberi méltóság tiszteletét, és biztosítja minden ember befogadását és részvételét.
Széles körben elismert tény, hogy a társadalmi kirekesztés mély és hosszú távú károkat okoz a fiatalok életkörülményeiben, társadalmi-gazdasági részvételében, érzelmi életében és jólétében. A társadalmi kirekesztés kialakulásában különböző tényezők játszanak fontos szerepet. A fiatalok társadalmi kirekesztettségének fő tényezőiként gyakran jelölik meg az alacsony iskolázottsági szintet, a diszkrimináció megtapasztalását, a pénzbeli szegénységet, a munkanélküliséget, a távoli földrajzi területeken élést és a fiatalkori bűnözéssel kapcsolatos tapasztalatokat.
Az ifjúsági munka alapvető szerepet játszik a kirekesztéssel nap mint nap szembesülő fiatalok elérésében és összefogásában. A projekt célja, hogy az ifjúságsegítők ismereteit és készségeit bővítse a diszkrimináció és a társadalmi kirekesztés témakörében az ifjúsági munka nem formális keretein belül.
A projekt általános célja a társadalmi befogadáshoz szükséges kommunikációs készségek fejlesztése. Az operatív célok a következők: mélyreható ismeretek elsajátítása. a hatékony kommunikáció problémájának mélyreható ismerete a társadalmi az ifjúságsegítők készségeinek fejlesztése kísérletezéssel. módszerek, technikák, tevékenységtípusok kipróbálása a hatékony kommunikációs készségek fejlesztése a társadalmi befogadás érdekében; proaktív kommunikációs készség kialakítása hozzáállás és magatartás kialakítása a társadalmi integráció érdekében folytatott hatékony kommunikációval kapcsolatban a társadalmi befogadáshoz a társadalmi befogadással kapcsolatos kampány és egy tinédzseroktatási program megvalósítása.

The Monday of September 26th were filled with sessions that involved different activities that involved using skills and newly gained knowledge in practice. As the training is focusing on youth work, first we had a discussion on volunteerism in the EU, and with this fundamentals we started the day by helping around the resort, applying those on a local level. The evening was spent polishing our listening abilities in order to be able to perceive our ties with the 35+ history of Erasmus and its characteristics.

Participant #1

Today we had a day full of courses but in the evening we had the first intercultural night, In the morning we were playing some warm up games and later we had a discussion about stereotypes and also how we are comminacting with each other and not only us, but the different people from different part pf the world. In the evening we had the intercultural night with Slovakia, Romania, Slovenien and Greece. It was really nice to get to know their cultures and places, and also having fun throught the night, since we had a little kahoot game. The food was amazing, and we had a really great time. 🙂

Participant #2

On Tuesday, we had a chance to spend a full day in Larnaca and discover the history and the coast line of this beautiful city. We visited the ancient water pipe system, the amazing salt lake and the fort of Larnaca by the sea. After having a nice lunch, we had free time to explore the city on our own. Most of us went to grab a coffee, spent the afternoon on the beach or simply wander around and shop. This day was a great opportunity to get to know each other outside of the sessions and activities.

Participant #3

The project „Together we are stronger” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Az „Together we are stronger” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e