Peacemakers

img 20240618 163409
Eng

Name: Peacemakers
Partners: The bettermaking Ifjúsági Alapítvány (Hungary), Arousa Muza (Spain),  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita (Romania), Kulturni sudar Hrvatska (Croatia), United Youth Spirit (Slovakia)
Duration: 14.06.2024-23.06.2024
Place: Balatonszemes, Hungary

Hun

Név: Peacemakers
Partnerek: The bettermaking Ifjúsági Alapítvány (Magyarország), Arousa Muza (Spanyolország),  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita (Románia), Kulturni sudar Hrvatska (Horvátország), United Youth Spirit (Szlovákia)
Időtartam: 2024.06.14 – 2024.06.23
Helyszín: Balatonszemes, Magyarország

Objectives

To sensitize young people involved to the theme of peace in Europe and to deepen their understanding of it through non-formal means during the project period.
To help young people to understand the relationship between the European Union and peace, and to develop their critical and problem-solving thinking through Forum Theatre over the duration of the project.

Célkitűzések

A résztvevő fiatalok érzékenyítése az európai béke témájára, és annak elmélyítése nem formális eszközökkel a projekt időtartama alatt.
Segíteni a fiatalokat abban, hogy megértsék az Európai Unió és a béke közötti kapcsolatot, és a projekt időtartama alatt a Fórum Színház segítségével fejlesszék kritikai és problémamegoldó gondolkodásukat.

About the project

The travel day and the first day were about getting to know each other, forming the rules, and creating a safe space where everyone could express themselves freely.

On the second day, we learned about democracy in general and about active participation. These workshop sessions were held by the Spanish and Romanian national teams. We learned about these topics through the help of debate and other non formal methods.

On the third day, we learned together about how Europe became a place for peace and what peace meant to us, led by the Slovakian and Croatian teams, using non-formal methods.

From the fourth day until the sixth day, we learned about Forum Theater, trying different games by the founder of this method, Augusto Boal.

At the end of the sixth day, we summarized and looked for connections, discussing how Forum Theater could be a method for peace building.

On the seventh day, participants created their performance, improvising and using all the methods and knowledge they had learned to create a performance.

On the eighth day, they did the final rehearsal and presented it to the others.

After that, the eight and last day was about the Youthpass and saying goodbye. Each day, we had energizers to motivate young people and help them to get in the mood for the workshops. We also had reflection sessions to help them reflect on their learning process and intercultural nights to learn more about each other’s cultures.A projektről

Az utazás napja és az első nap az ismerkedésről, a szabályok kialakításáról és egy olyan biztonságos tér megteremtéséről szólt, ahol mindenki szabadon kifejezhette magát.

A második napon a demokráciáról általában és az aktív részvételről tanultunk. Ezeket a műhelyfoglalkozásokat a spanyol és a román nemzeti csoport tartotta. Ezeket a témákat vita és más nem formális módszerek segítségével ismertük meg.

A harmadik napon a szlovák és a horvát csapat vezetésével, nem formális módszerek segítségével közösen tanultunk arról, hogyan vált Európa a béke helyévé, és mit jelent számunkra a béke.

A negyedik naptól a hatodik napig a Fórum Színházról tanultunk, különböző játékokat kipróbálva a módszer alapítójától, Augusto Boaltól.

A hatodik nap végén összegeztünk és összefüggéseket kerestünk, megvitatva, hogyan lehet a Forum Színház a béketeremtés egyik módszere.

A hetedik napon a résztvevők létrehozták előadásukat, improvizálva és felhasználva az összes megtanult módszert és tudást.

A nyolcadik napon voltak az utolsó próbák az előadásra, majd bemutattuk a többieknek az előadásokat.

Ezután a nyolcadik és egyben utolsó nap a Youthpassról és a búcsúzásról szólt. Minden nap voltak energizerek, hogy motiváljuk a fiatalokat, és segítsünk nekik ráhangolódni a tevékenységekre. Voltak reflexiós foglalkozásaink is, hogy segítsük őket a tanulási folyamatról való gondolkodásban, valamint interkulturális estek, hogy többet tudjanak meg egymás kultúrájáról.

Videos

The project „Peacemakers” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

A „Peacemakers” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e