Go Green

img 20230826 173738 531 eredmény
Eng

Name: Go Green
Partners:
the bettermaking Ifjúsági Alapítvány (Hungary), Aryas NGO (Romania), Euroactive BG (Bulgaria), Sytev (Slovakia), FuBU (Spain)
Duration: 16. 08. 2023. – 25. 08. 2023.
Place: Szentendre, Hungary

Hun

Név: Go Green
Partners: the bettermaking Ifjúsági Alapítvány (Magyarország), Aryas NGO (Románia), Euroactive BG (Bulgária), Sytev (Szlovákia), FuBU (Spanyolország)
Időtartam: 2023. 08. 16. – 2023. 08. 25.
Helyszín: Szentendre, Magyarország

Objectives

=  To help young people from Hungary, Bulgaria, Slovakia, Spain and Romania to understand and learn about sustainable lifestyle and to gain knowledge about different ways and practices of sustainable living in an international context during the youth exchange;
To motivate and support participants to use their newly acquired knowledge and skills to continue in their own countries, as representatives of sustainable lifestyles and active members of their communities, by organizing different events after the project, disseminating the results of the mobility programme;
= Increase the level of cooperation in international projects in the field of environmental awareness 5 different from different European countries.

Célkitűzések

=  Segíteni a magyarországi, bolgár, szlovákiai, spanyolországi és romániai fiatalokat abban, hogy megértsék és megismerjék a fenntartható életmódot, és az ifjúsági csere során nemzetközi kontextusban ismereteket szerezzenek a fenntartható életmód különböző módjairól és gyakorlatáról;
= Motiválni és támogatni a résztvevőket, hogy az újonnan megszerzett tudásukat és készségeiket a saját országukban a fenntartható életmód képviselőiként és közösségeik aktív tagjaiként használják fel a projektet követően különböző rendezvények szervezésével, a mobilitási program eredményeinek terjesztésével;
= Az együttműködés szintjének növelése a környezettudatosság területén 5 különböző európai országból származó nemzetközi projektekben.

About the projects

The aim of our project is to raise awareness ofenvironmental protection among young people and local communities, using non-formal means and demonstrating good practices. The young people involved in the project, will understand and learn good practices and pass them on to their environment in order to create a greener, more sustainable world.

The first two days were about team building and getting to know each other. From the third day onwards, we focused on knowledge sharing among young people, with a variety of activities on sustainable living, including ‘environmental journalism’. In this activity, the participants produced a front page based on an exercise from the Compass book, which we have tried before with young people and always received positive feedback; there was great joy and learning from each session.

On the fourth day, through a drama educational game, participants took on different roles and playfully explored the question of what they can do to protect the environment when external forces and influences prevent them from doing so. On the same day, they also explored the theme in depth with another role play, also inspired by Compass. From the fifth day, concrete exercises were presented to support young people towards a more environmentally conscious life. 

On day seven, they were introduced to another good practice. On the eighth day, they went on a full day hike to Prédikálószék, where they collected herbs, encouraging them to stop buying expensive teas from supermarkets and to pick and make their own tea, which is healthier, more cost-effective and more environmentally conscious. The ninth and tenth days were dedicated to dissemination and assessment of learning outcomes.

As part of the activities, recurring events were energizer activities led by the national groups with a different group each morning, evening reflections to help the Youthpass process, and intercultural evenings when a country was introduced.

A projektről

Projektünk célja, hogy a fiatalok és a helyi közösségek figyelmét a környezetvédelemre irányítsa, nem formális eszközökkel és hasznos gyakorlatok bemutatásával. A projekten részt vevő fiatalok megtanulják a legfontosabb gyakorlatokat, és átadják azokat környezetüknek, hogy egy zöldebb, fenntarthatóbb világot teremtsenek.

Az első két nap a csapatépítésről és az egymás megismeréséről szóltak. A harmadik naptól a fiatalok közötti tudásmegosztásra összpontosítottunk, különféle fenntartható életmódról szóló tevékenységekkel, beleértve a “környezetvédelmi újságírást” is. Ebben az aktivitásban a résztvevők egy címlapot készítettek a Kompasz könyvében található gyakorlat alapján, amelyet korábban már kipróbáltunk fiatalokkal, és mindig pozitív visszajelzéseket kaptunk; nagy örömmel és tanulással járt minden alkalom.

A negyedik napon egy drámapedagógiai játék segítségével a résztvevők más szerepekbe bújtak, és játékos formában válaszokat kerestek arra a kérdésre, hogy mit tehetnek a környezetvédelemért, amikor külső erők és hatások megakadályozzák ezt. Ezen a napon egy másik szerepjátékkal is elmélyültek a témában, amelyet szintén a Kompasz inspirált. Az ötödik naptól konkrét gyakorlatokat mutattunk be, amelyek támogatták a fiatalokat a környezettudatosabb élet irányában. 

A hetedik napon újabb jó gyakorlattal ismerkedtek meg. A nyolcadik napon egy teljes napos túrára indultak a Prédikálószékre, ahol gyógynövényeket gyűjtöttek, ezzel ösztönözve őket, hogy ne drága teákat vásároljanak a szupermarketekben, hanem szedjék le saját maguk, és abból készítsenek teát, mert az sokkal egészségesebb, költséghatékonyabb és környezettudatosabb. A kilencedik és tizedik nap a disszeminációval és a tanulási eredmények felmérésével foglalkozott.

A tevékenységek részeként visszatérő események voltak az energizer tevékenységek, amelyeket a nemzeti csoportok vezettek, minden reggel más csoporttal, az esti reflexiók, amelyek segítették a Youthpass folyamatot, valamint az interkulturális estek, amikor egy-egy ország bemutatkozott.The project „Go Green” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

A „Go Green” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e