Cultouract

310249215 427557362856707 7403887262171857433 n eredmény
Eng

Name: Cultouract
Duration: 02. 10. 2022. – 12. 09. 2021.
Place: La Vera, Extremadura, Spain

Hun

Név: Cultouract
Időtartam: 2022. 10. 02. – 2022. 10. 12.
Helyszín: La Vera, Extremadura, Spanyolország

Objectives

= Promote youth involvement through the immersion of youth workers into European good practices about civic participation and cultural tourism;
= Increase skills about youth empowerment and social development through civic participation;
= Improve working methods through the exchange of experiences among participants;
= Provide tools for youth participation and cultural development;
= Promote European Values, specifically, about sustainable development in relation to youth and tourism

Célkitűzések:

= A fiatalok bevonásának előmozdítása azáltal, hogy az ifjúságsegítők megismerkednek a polgári részvétel és a kulturális turizmus európai jó gyakorlataival;
= A fiatalok szerepvállalásával és a társadalmi fejlődéssel kapcsolatos készségek bővítése a polgári részvételen keresztül;
= A résztvevők közötti tapasztalatcsere révén javítani a munkamódszereket;
= Eszközök biztosítása a fiatalok részvételéhez és a kulturális fejlődéshez;
= Az európai értékek népszerűsítése, különösen a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban az ifjúsággal és a turizmussal kapcsolatban.

About the project

The following proposal arises from the need presented by the new events that have taken place in recent times: the disastrous consequences of Covid-19 that have overshadowed citizen participation, a youth’s increasing unemployment,increased feelings of mistrust and even depression among young people, detached from the European political framework, etc.

Therefore, CultourAct is a training course for 26 youth workers from 6 different European countries in the County of La Vera (Extremadura) in which they will learn during 10 days new ways and skills to promote youth citizen participation as an approach for promoting cultural tourism, cultural development and youth social inclusion.

This multicultural opportunity will serve as a bridge to address both the economic and social problems currently faced by young people, especially now with the social divide brought about by the Covid-19 pandemic, and in this way take advantage of international mobility to experience a new outdoor environment that encourages connection and mutual cooperation between the international participants.

The training course will introduce the participating workers to the problems of young people in the social and economic field, especially: the social exclusion elements suffered by not having equal opportunities in the working environment, depressive feelings due to not finding social stability, little direct contact with people around them due to the consequences of the Covid-19 pandemic, lack of involvement in the civic life, lack of knowledge about opportunities and potential offered by civic participation for social and cultural development, etc.

The main needs of the initiative arise from the demotivation and lack of protection that young people currently suffer in terms of security, job stability and political participation, which according to the latest Eurobarometer indices are on a downward trend. Therefore, this training course aims to enable local trainers to design solutions and work for youth to have a greater social impact, greater empowerment and leadership in their decisions as well as a relevant presence in the main local institutions. CultourAct aims to support the trainers and give the best boost to the youth who have been left unprotected due to the recent circumstances of Covid19 in order to promote a model of democratic participation in which young people and citizens are the protagonists of a future model of Europe that is more sensitive to social issues.

A projektről

 A következő javaslat az utóbbi idők új eseményei által támasztott igényből fakad: a Covid-19 katasztrofális következményei, amelyek beárnyékolták a polgárok részvételét, a fiatalok növekvő munkanélkülisége, a bizalmatlanság és a depresszió érzésének növekedése a fiatalok körében, akik elszakadtak az európai politikai keretektől stb.

Ezért a CultourAct egy 6 különböző európai országból, La Vera megyében (Extremadura), 26 ifjúságsegítő számára szervezett képzés, amelynek keretében 10 napon keresztül új módszereket és készségeket tanulnak a fiatalok polgári részvételének előmozdítására, mint a kulturális turizmus, a kulturális fejlődés és a fiatalok társadalmi befogadásának előmozdítására irányuló megközelítésre.

Ez a multikulturális lehetőség hídként szolgál majd a fiatalok által jelenleg tapasztalt gazdasági és társadalmi problémák kezelésére, különösen most, a Covid-19 járvány okozta társadalmi megosztottság miatt, és ily módon kihasználva a nemzetközi mobilitás előnyeit, egy új szabadtéri környezet megtapasztalására, amely ösztönzi a nemzetközi résztvevők közötti kapcsolatot és kölcsönös együttműködést.

A képzés során a résztvevő munkavállalók megismerkednek a fiatalok társadalmi és gazdasági problémáival, különösen a következőkkel: a társadalmi kirekesztettség elemei, amelyeket a munkakörnyezetben való esélyegyenlőség hiánya miatt szenvednek el, a társadalmi stabilitás hiánya miatti depressziós érzések, a Covid-19 világjárvány következményei miatt kevés közvetlen kapcsolat a körülöttük élő emberekkel, a polgári életben való részvétel hiánya, a társadalmi és kulturális fejlődésben való részvételben rejlő lehetőségek és lehetőségek ismeretének hiánya, stb.

A kezdeményezés fő szükségletei abból a demotivációból és a védelem hiányából fakadnak, amelyet a fiatalok jelenleg a biztonság, a munkahelyi stabilitás és a politikai részvétel terén elszenvednek, amelyek az Eurobarométer legutóbbi mutatói szerint csökkenő tendenciát mutatnak. Ezért ennek a képzésnek az a célja, hogy a helyi oktatókat képessé tegye arra, hogy megoldásokat tervezzenek és dolgozzanak a fiatalok számára, hogy nagyobb társadalmi hatást gyakoroljanak, nagyobb felhatalmazást és vezető szerepet kapjanak döntéseikben, valamint releváns jelenlétet biztosítsanak a főbb helyi intézményekben. A CultourAct célja, hogy támogassa az oktatókat, és a lehető legnagyobb lökést adja a Covid19 közelmúltbeli körülményei miatt védtelenül maradt fiataloknak, hogy elősegítse a demokratikus részvétel olyan modelljét, amelyben a fiatalok és a polgárok egy olyan jövőbeli európai modell főszereplői, amely érzékenyebb a szociális kérdésekre.

The project „Cultouact” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

A „Cultouract” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e