Ask-Play-Act

img 20220822 164103 1 eredmény
Eng

Name: Ask-Play-Act
Partners: Bettermaking Ifjúsági Alapítvány (Hungary) RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA (Poland), TI MOZHESH LI (Bulgaria), Asociatia “ARYAS” (Romania), AYUNTAMIENTO DE ALTEA (Spain), ORIEL ETS (Italy)
Duration: 17. 08. 2022. – 26. 08. 2022.
Helyszín: Szentendre, Magyarország

Hun

Név: Ask-Play-Act
Partnerek: Bettermaking Ifjúsági Alapítvány (Magyarország) RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA (Lengyelország), TI MOZHESH LI (Bulgária), Asociatia “ARYAS” (Románia), AYUNTAMIENTO DE ALTEA (Spanyolország), ORIEL ETS (Olaszország)
Duration: 2022. 08. 17. – 2022. 08. 26.
Helyszín: Szentendre, Magyarország

Objectives

Objectives: Growing the soft skills of youngsters which can profitate in the professional fields

= raising the awareness of youngsters related to the international and interpersonal communication.
= raising the soft skills of creativity, critical thinking and teamwork

Célkitűzések

Célkitűzések: A fiatalok soft skilljeinek fejlődése, hogy könnyebben el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon.

= európai fiatalok személyközi és interkulturális kommunikációs készségeinek fejlesztése.
= fiatalok kreativitásának, kritikai gondolkodásának és együttműködő képességének fejlesztése.

Activities and Methods

The first 2 days were about getting to know each other, understanding the aims of the project and getting to know more about Youthpass.

The third day focused on stage presence, improvisation, creativity, expression and listening. 

The fourth day focused on theme selection, which was introduced through games. The games were used to develop paired movement, listening to each other, creativity, free expression, verbal and non-verbal communication. 

The fifth day was aimed at deepening their understanding of their chosen theme, gathering material and inspiration for performance, and giving young people the opportunity to develop their stage presence, improvisation skills, group collaboration, creativity, verbal and non-verbal communication, and critical thinking.

 On the sixth day, they thought about the performance itself, the scenes and the dramaturgical foundations, based on what they had already experienced, using the improvisations and materials they had already used. To this end, they were introduced to two important theories, the Freytag Pyramid and the Hero’s Journey. They were also introduced to character building. 

The seventh day was about deepening the characters, so that the participants could fully identify with the character of their choice and feel comfortable playing that character. 

At the beginning of the eighth day, the young people spent some time alone, quietly and on their own, brainstorming ideas which they then developed further with the team. 

Then, on the eighth and ninth days, the participants rehearsed and made costumes, and presented their performance to the audience, thus opening the community to social issues and other nationalities. 

Reflection sessions were an integral part of the day, where young people followed up their learning, helping them to complete their Youthpass, as well as intercultural evenings, where they were able to meet different cultures, thus achieving a better understanding of European values and a greater appreciation of European identity.

Aktivitások és programok

Az első 2 nap az ismerkedésről, a projekt céljainak megértéséről, a Youthpass megismeréséről  szólt.

A harmadik nap a színpadi jelenléten, az improvizáción, a kreativitáson, a kifejezésen és a figyelmen volt a hangsúly. 

A negyedik nap a témaválasztáson volt a fókusz, amit a játékokon keresztül vezettünk be. A játékok a páros mozgás, az egymásra figyelés, a kreativitás, a szabad kifejezés, a verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztésére szolgáltak. 

Az ötödik nap célja az volt, hogy elmélyüljenek az általuk választott témában, anyagot és inspirációt gyűjtsenek az előadáshoz, és lehetőséget adjunk a fiataloknak színpadi jelenlétük, improvizációs készségük, csoportos együttműködésük, kreativitásuk, verbális és nonverbális kommunikációjuk, kritikai gondolkodásuk fejlesztésére.

 A hatodik napon magáról az előadásról gondolkodtak, a jelenetekről és a dramaturgiai alapokról, az eddig tapasztaltak alapján, a már felhasznált improvizációkból és anyagokból kiindulva. Ennek érdekében megismertettük őket két fontos elmélettel, a Freytag-piramissal és a Hős útjával. Emellett megismerkedtek a karakterépítéssel is. 

A hetedik nap a karakterek elmélyítéséről szólt, hogy a résztvevők teljes mértékben azonosulni tudjanak az általuk választott karakterrel, és jól érezzék magukat, amikor ezt a karaktert kell eljátszaniuk. 

A nyolcadik nap elején a fiatalok egy kis időt egyedül töltöttek, csendben és egyedül ötleteltek, amelyeket aztán a csapattal közösen fejlesztettek tovább. 

Ezt követően a nyolcadik és kilencedik napon a résztvevők próbáltak és jelmezeket készítettek, majd bemutatták előadásukat a közönségnek, ezzel is nyitottabbá téve a közösséget a szociális kérdések és más nemzetiségek iránt. 

Napjaink szerves részét képezték a reflexiók, ahol a fiatalok nyomon követték a tanulásukat, segítve őket a Youthpass kitöltésében, valamint az interkulturális estek, ahol különböző kultúrákkal találkozhattak, így elérve az európai értékek jobb megértését és az európai identitás nagyobb fokú megismerését.

 

The project „Ask-Play-Act” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Az „Ask-Play-Act” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e