AIM Youth Exchange

Arts in Motion

20220718 125415 eredmény
Eng

Name: AIM – Arts in Motion
Partners: the bettermaking Ifjúsági Alapítvány (Hungary), Asociación Xuvenil Arousa Moza (Spain), Stowarzyszenie Projektow Miedzynarodowych “Logos Polska” (Poland), Navissos (Serbia), ASOCIATIA BEYOND (Romania)

Duration: 14. 07. 2022. – 24. 07. 2022.
Place: Szentendre, Hungary

Hun

Név: AIM – Arts in Motion
Partnerek: the bettermaking Ifjúsági Alapítvány (Magyarország), Asociación Xuvenil Arousa Moza (Spanyolország), Stowarzyszenie Projektow Miedzynarodowych “Logos Polska” (Lengyelország), Navissos (Szerbia), ASOCIATIA BEYOND (Románia)
Időtartam: 2022. 07. 14. – 2022. 07. 24.
Helyszín: Szentendre, Magyarország

Objectives

By implementing the project, we aim to help youth better understand their emotions and give them tools for their personal development and introspection.
We aim to involve youth into new artistic activities, such as painting, performing, theatre, dancing, singing and movement, and to bring awareness towards the fact that they can use arts in order to reduce the number of misunderstandings in their lives, to improve their general level of well-being and the quality of life.
Through this project we also want to bring awareness among young people from Hungary, Serbia, Romania, Poland and Spain related to the values and opportunities that the European Union offers to youth. We will include various non-formal educational practices in the activities, which have the power to make people more mindful, to get them to reflect upon their future goals or to put them in situations that they haven’t found themselves before, in order to learn by doing.

Célkitűzések

A projekt megvalósításával az a célunk, hogy segítsük a fiatalokat abban, hogy jobban megértsék érzelmeiket, és eszközöket adjunk a személyes fejlődésükhöz és önvizsgálatukhoz.
Célunk, hogy a fiatalokat bevonjuk új művészeti tevékenységekbe, mint például a festészet, az előadóművészet, a színház, a tánc, az éneklés és a mozgás, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy a művészetek segítségével csökkenthetik a félreértések számát az életükben, javíthatják általános közérzetüket és életminőségüket.
=  A projekten keresztül szeretnénk felhívni a magyar, szerb, román, lengyel és spanyol fiatalok figyelmét azokra az értékekre és lehetőségekre, amelyeket az Európai Unió kínál a fiatalok számára. A tevékenységekbe különböző nem formális oktatási gyakorlatokat fogunk bevonni, amelyeknek megvan az erejük arra, hogy az embereket figyelmesebbé tegyék, hogy elgondolkodjanak jövőbeli céljaikon, vagy hogy olyan helyzetekbe hozzák őket, amelyekben korábban nem találták magukat, hogy a gyakorlatban tanuljanak.

Activities and Methods

Young people need to know how to focus on their long-term goals, be true to themselves, be aware of their feelings, be able to empathize with others and have constructive communication. The activities proposed have the power of increasing the level of engagement in long-term activities related to personal education that will help young people manage with success the challenges faced in their daily lives. We aim to involve the participants in diverse activities of self-reflection, creative writing and journaling, embodiment, drawing, painting, movement, dancing, theater and music-making, which will facilitate their access to themselves.

In the AIM project we explore different art forms in order to gain greater self-knowledge. Promoting the importance of self-expression, get to know each other, intercultural dialogue, exploration of feelings, discovering themselves through games ,using theater, visual arts, and mindfulness as tools.

What happened during the project?

We started the first day with energizers and had a game to get to know each other and where we are from. After that we were divided into four groups and we tried to make some rules that should be followed during our time here. The next activity was drawing each other by many people contributing to drawing one person.  We then learned more about Erasmus+ programs and had an assignment of acting out 8 competencies. Also, we had the opportunity to write a portrait of ourselves, and write our thoughts, expressions, skills, passion, motivation and intention. At the end of the day, we tried to express the needs of our groups and campus.

The second day welcomed us with sunny weather, and started the first workshop about dance and movement. We had a chance to participate in seven exercises. Firstly, we did a breathing exercise, then we had a 3-minute meditation. The point of the exercise was to encourage free movement, to support the group while some participants were blindfolded and to be supported by the group.

The second part of the day began with some capoeira class. The tutor of capoeira took care of us and showed us some steps. He helped us with making proper moves. The next activity was human chess. After dinner, we participated at a concert in Szentendre.  And that was the end of the second day of our adventure.

We started the 3rd day with an  energizer Ninja game. Next we had a discussion about how emotions connect with art. We divided in groups and did role plays to show some wrong coping mechanisms. The activity was aimed to reveal us how we deal with our emotions in inappropriate ways.

Second part of the day began with a activity about emotions in photography and we talked about how art connects with photography. Then we tired to show some emotions by taking pictures of the eggs. In the evening we had Intercultural Evening. Polish team and Romanian made a presentation and prepared a delicious food from their countries.

On day 4, we started the day with Walking Talking.  Each participant had to choose 1 person. By walking for 15 minutes, they had a chance to communicate with each other. After that short session, we had meditation by the meadows introduced by Cristina. In the 2nd session, we had activity by the river in the woods called Walk on Mars. Participants had to act like aliens in the wilderness and write what they observed. At the end some of us shared what we observed.  After lunch, we had Creativity Boosters. Then we had a Journaling Exercise. Previous Creativity boosters along with this Journaling activity were really good examples of Flow theory and we felt very in the moment, happy and focused.  After that, for the intercultural night, the Spanish team started by the first by introducing spanish culture. The Serbian team continued and also presented their own culture.

We started the fifth day with an activity was Walking Talking about how you see yourself from the outside. Next we have brainstorm about mindfulness and being in the moment. the next activity was a team challenge aimed to encourage thinking from a different perspective – Learning Labirithy. Then we have dance classes, it was really fun.

The 6th day has started  with a drawing activity, where each participant expressed how they imagine their life in the form of a pie chart called “The wheel of life”. Later, two participants held activities during the day, presenting their theater talents, and everyone could try out what it’s like to act in a play.

The seventh day has arrived and we started the day with an acrobatic activity in a very quiet and peaceful area.  Since today was an open-space day, some of the participants prepared programs for today.  We continued the day with Maja’s workshop, which was a fun activity. We gave a massage to each other and hold a laughing session together to empower our happiness. Another workshop introduced participants to the art of music-making, to musical theory, and, we wrote a song together and sang them accompanied by a ukulele.

We can conclude with the fact that the project allowed all participants to express and challenge themselves, to create new friendships and have a deeper understanding of the European values, to get more in touch with their emotions and to share their passions and learn new hobbies.

Aktivitások és programok

A fiataloknak tudniuk kell, hogyan összpontosítsanak hosszú távú céljaikra, legyenek hűek önmagukhoz, legyenek tisztában az érzéseikkel, legyenek képesek másokkal együtt érezni, és építő jellegű kommunikációt folytassanak. A javasolt tevékenységek képesek arra, hogy növeljék a személyes neveléssel kapcsolatos hosszú távú tevékenységek iránti elkötelezettséget, amelyek segítenek a fiataloknak abban, hogy sikerrel kezeljék a mindennapi életükben felmerülő kihívásokat. Célunk, hogy a résztvevőket bevonjuk az önreflexió, a kreatív írás és naplóírás, a megtestesülés, a rajzolás, a festés, a mozgás, a tánc, a színház és a zenélés változatos tevékenységeibe, amelyek megkönnyítik az önmagukhoz való hozzáférésüket.

Az AIM projektben különböző művészeti formákat fedezünk fel a nagyobb önismeret érdekében. Az önkifejezés fontosságának elősegítése, egymás megismerése, kultúrák közötti párbeszéd, az érzések felfedezése, önmaguk felfedezése játékokon keresztül ,a színház, a vizuális művészetek és a mindfulness eszközként való felhasználása.

Mi történt a projekt során?

Az első napot energizerekkel kezdtük, és egy játékkal ismerkedtünk meg egymással és azzal, hogy honnan jöttünk. Ezután négy csoportra osztottak minket, és megpróbáltunk néhány szabályt felállítani, amelyeket az itt töltött idő alatt be kell tartanunk. A következő tevékenység az volt, hogy lerajzoltuk egymást úgy, hogy sokan hozzájárultak egy személy lerajzolásához.  Ezután többet tudtunk meg az Erasmus+ programokról, és feladatunk volt 8 kompetencia eljátszása. Emellett lehetőségünk volt arra is, hogy portrét írjunk magunkról, és leírjuk gondolatainkat, kifejezéseinket, képességeinket, szenvedélyünket, motivációnkat és szándékunkat. A nap végén megpróbáltuk kifejezni a csoportunk és az egyetem igényeit.

A második nap napsütéses időjárás fogadott minket, és elkezdődött az első workshop a táncról és a mozgásról. Hét gyakorlatban vehettünk részt. Először egy légzőgyakorlatot végeztünk, majd egy 3 perces meditáció következett. A gyakorlat lényege a szabad mozgás ösztönzése, a csoport támogatása volt, miközben néhány résztvevőnek bekötötték a szemét.

A nap második része egy kis capoeira órával kezdődött. A capoeira oktatója foglalkozott velünk és mutatott néhány lépést. Segített nekünk a megfelelő mozdulatok elvégzésében. A következő tevékenység az emberi sakk volt. Vacsora után egy szentendrei koncerten vettünk részt.  És ezzel véget ért kalandunk második napja.

A 3. napot egy Energizer Ninja játékkal kezdtük. Ezután arról beszélgettünk, hogy az érzelmek hogyan kapcsolódnak a művészethez. Csoportokra osztva szerepjátékokat játszottunk, hogy megmutassunk néhány rossz megküzdési mechanizmust. A tevékenység célja az volt, hogy feltárja előttünk, hogyan kezeljük érzelmeinket nem megfelelő módon.

A nap második része az érzelmekről a fotográfiában szóló tevékenységgel kezdődött, és arról beszélgettünk, hogyan kapcsolódik a művészet a fotográfiához. Ezután elfáradtunk, hogy a tojások fotózásával mutassunk meg néhány érzelmet. Este interkulturális estet tartottunk. A lengyel és a román csapat bemutatót tartott, és finom ételeket készítettek országukból.

A 4. napon a napot Walking Talkinggal kezdtük.  Minden résztvevőnek 1 személyt kellett választania. A 15 perces sétával lehetőségük volt kommunikálni egymással. E rövid foglalkozás után meditációra került sor a rétek mellett, melyet Cristina mutatott be. A 2. foglalkozáson a folyó mellett, az erdőben tartottuk a Séta a Marson elnevezésű tevékenységet. A résztvevőknek földönkívüliekként kellett viselkedniük a vadonban, és le kellett írniuk, amit megfigyeltek. A végén néhányan megosztottuk egymással a megfigyeléseinket.  Ebéd után kreativitásfokozót tartottunk. Ezután naplózási gyakorlatot végeztünk. Az előző Kreativitásfokozók és ez a Naplóírás-tevékenység nagyon jó példái voltak a Flow elméletnek, és nagyon a pillanatban éreztük magunkat, boldognak és koncentráltnak.  Ezután az interkulturális estét a spanyol csapat kezdte elsőként a spanyol kultúra bemutatásával. A szerb csapat folytatta, és szintén bemutatta a saját kultúráját.

Az ötödik napot a Walking Talking című tevékenységgel kezdtük, ami arról szólt, hogyan látod magad kívülről. Ezután brainstormingot tartottunk a mindfulnessről és a pillanatban való létezésről. a következő tevékenység egy csapatkihívás volt, amelynek célja a más szemszögből való gondolkodás ösztönzése volt – Learning Labirithy. Ezután táncórákat tartottunk, nagyon szórakoztató volt.

A 6. nap egy rajztevékenységgel kezdődött, ahol minden résztvevő kifejezte, hogyan képzeli el az életét egy “Az élet kereke” nevű kördiagram formájában. Később a nap folyamán két résztvevő tartott tevékenységet, bemutatták színházi tehetségüket, és mindenki kipróbálhatta, milyen egy színdarabban játszani.

Elérkezett a hetedik nap, és a napot egy akrobatikus tevékenységgel kezdtük egy nagyon csendes és békés területen.  Mivel a mai nap egy szabad tér nap volt, néhányan programokkal készültek a mai napra.  A napot Maja workshopjával folytattuk, ami egy szórakoztató tevékenység volt. Megmasszíroztuk egymást és közös nevetést tartottunk, hogy megerősítsük a boldogságunkat. Egy másik workshop a zenélés művészetébe, a zeneelméletbe vezette be a résztvevőket, és, közösen írtunk egy dalt, és ukulele kísérettel énekeltük őket.

Azzal zárhatjuk, hogy a projekt minden résztvevő számára lehetővé tette, hogy kifejezzék és kihívások elé állítsák magukat, új barátságokat kössenek és mélyebben megértsék az európai értékeket, jobban kapcsolatba kerüljenek érzelmeikkel, megosszák szenvedélyeiket és új hobbikat tanuljanak.

board game 1
board game mindfulness page 0001

The project „AIM – Arts in Motion” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Az „AIM – Arts in Motion” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e