Youth Playground

img 20220806 161726 eredmény
Eng

Name: Youth Playground
Partners: the bettermaking Ifjúsági Alapítvány (Hungary), Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych (Poland), Be The Change (Italy), Maverick BG (Bulgaria), AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA POLA (Spain), Asociatia Monomyths (Romania)
Duration: 04. 08. 2022. – 13. 08. 2022.
Place: Szentendre, Hungary

Hun

Név: Youth Playground
Partnerek: the bettermaking Ifjúsági Alapítvány (Magyarország), Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych (Lengyelország), Be The Change (Olaszország), Maverick BG (Bulgária), AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA POLA (Spanyolország), Asociatia Monomyths (Románia)
Időtartam: 2022. 08. 04. – 2022. 08. 13.
Helyszín: Szentendre, Magyarország

Objectives

= To build, in August 2022, one “playground” in the form of youth exchange that will use traditional games to bring together young people from 6 European countries, teach them to cherish and promote their cultural heritage and European values while also improving their emotional wellbeing through physical activities.
= To launch the European online platform “European Youth Playground” that will host in the beginning around 20 traditional games from all over the European space, dedicated to “playful” European citizens and education professionals who want to create sustainable “playgrounds”.
= To start a digital awareness campaign on Instagram that will reach 200 young people from all over Europe meant to help preserve the traditional games and to act as an invitation for young people and other Youth or cultural NGOs to take action and to start the dialogue with the younger generation, find a common ground and understand in which ways, channels and practices the young people are engaged better with cultural heritage.
= To organize 6 local game marathons titled “Youth Playdates” for more than 120 Europeans of all ages to promote unity, emotional well-being, interpersonal relations, the protection of European cultural heritage while also promoting the digital platform “European Youth Playground” and the Erasmus+ Programme.

Célkitűzések

= 2022 augusztusában felépíteni egy játszóteret az ifjúsági cserék számára, amiben a tradicionális játékokkal hozzuk egymáshoz közelebb 6 európai ország fiataljait, felépíti a csapatot és megismerteti velük az országok örökségét az európai értékekkel együtt miközben az érzelmi jóllétükre is külön figyelmet fordít
= elindítani egy online platformot “European Youth Playground” néven ahol összegyűjtünk 20 db tradicionális játékot Európából, azoknak a játékos európai polgároknak és oktatóknak, akik szeretnének egy fenntartható helyen összegyűlni
= egy digitális tudatosság kampányt indítani Instagramon és elérni 200 fiatalt Európa-szerta segítve a hagyományos játékok fennmaradását meginvitálva a fiatalokat és más ifi- és kulturális NGO-kat hogy tegyenek a fiatalabb generácóval való jobb kommunikációért, találják meg a közös pontokat hogy megérthessék, milyen csatornákon és gyakorlati módszerekkel lehet elérni a fiatalokat hogy többet tudhassanak saját kulturális örökségükről
= 6 helyi játékból álló maratont szervezni, “Youth Playdates” néven, ahol több, mint 120 európai polgárt minden korosztályból, támogatva az egységet, a jóllétet, az interperszonális kapcsolatokat és az európai kulturális örökséget miközben promotálja az “European Youth Playground”-ot és az Eurasmus+ programot.

Activities and Methods

„In order to overcome the negative emotional effects generated by the pandemic on young people, as well as to preserve and promote the intangible European cultural heritage and core European values. A project that will use European traditional games as a tool for generating non-formal educational experiences. The project will teach young people to cherish and promote their cultural heritage and European values while also improving their emotional wellbeing through physical activities.” 

We started the first day with getting-to-know-you games, so we had the opportunity to learn more about each other. After then was a team building activity, where they had to give each other as many oranges as quickly as possible. In the rest of the day, we talked about the topic of the project and what Erasmus+ is. Then an activity began where the participants could better know each other. In the last part of the day, everyone received a secret friend, which means that during the project you have to suprise your secret friend. 

We started the second day with a dance energizer, so everyone was in a better mood. Then the participants formed teams and were given tasks that they had to complete in Szentendre. For example: Discover from locals what are 5 traditional Hungarian dishes. It was time for the participants to show how many tasks they were able to complete. Each team gave a presentation about what tasks they managed to complete. After that, we played the well-known Activity game, where you had to draw, point, and explain the phrase related to the topic of the project.

In the next day we made an exciting body-moving energizer(polish traditional dance) , and then we played a spider web game.  The participants had to make a presentation in teams on the topic of heritage, for example “tangible heritage” . After the coffee break, these presentations were presented, and then we will respond to each of them together. We continued the day with Hungarian games, the first one was a ball game : “Protect your gate” and After “Where are the people clapping?” We didn’t stop, we played a very energizing game, the groups had must to steal the another group’s flag. Finally, we played “Country Country give a soldier”.

We started the next day with an Domino energizer, and after we played many many Romanian games, for example Sheeps and the Wolf, and a lot of ball games. After the lunch we continued the day with spanish traditional games, where we could test our speed and our ability to hide.

In the next day was an open-space day, some of the participants prepared programs for today. The first workshop held by Lumi, we participate a guided meditation to activate our creativity. After this Martin Mical and Kalin presented the basics of photography, and then everyone could try it out groups.We continued the day with an Pixel art workshop and after we danced a lot. Then Dimana and Irina showed us their dancing skills and taught us some great dance steps. After then we continued the photography session. We edited the pictures that we made. 

In the next day we played many Bulgarian games, with Rubber Band, and after we also play energizer games. (Ninja game). And also a lot of ball games. 

The last day came, which we started with a super energizer, followed by an emotions activity,  then everyone wrote a few kind words to each other. We spend amazing 10 days together and leave with life-long memories and friendship.

Aktivitások és programok

„A járvány által a fiatalokat érő negatív érzelmi hatások leküzdése, valamint a szellemi európai kulturális örökség és az alapvető európai értékek megőrzése és népszerűsítése érdekében jött létre ez a projekt. Egy projekt, amely az európai hagyományos játékokat non-formális oktatási tapasztalatok generálásának eszközeként fogja használni. A projekt megtanítja a fiatalokat kulturális örökségük és európai értékeik ápolására és népszerűsítésére, miközben fizikai tevékenységekkel javítja érzelmi jólétüket.”

Az első napot ismerkedős játékokkal kezdtük, így lehetőségünk nyílt többet megtudni egymásról. Utána csapatépítő tevékenység következett, ahol minél gyorsabban kellett minél több narancsot adogatni egymásnak, majd azt egy dobozba juttatni. A nap további részében a projekt témájáról beszéltünk és arról, hogy mi is az Erasmus+.  Ezután szintén egy olyan tevékenység kezdődött, ahol a résztvevők jobban megismerhették egymást. A nap utolsó részében mindenki kapott egy titkos barátot, ami azt jelenti, hogy a projekt során meg kell lepni a kapott személyt.

A második napot egy tánccal kezdtük, így mindenki jobb kedvre derült. Ezután a résztvevők csapatokat alkottak és feladatokat kaptak, amelyeket Szentendrén kellett teljesíteniük. Például: Kérdezze meg a helyiektől, hogy mi az 5 hagyományos magyar étel. Pár óra elteltével eljött az ideje, hogy a résztvevők megmutassák, hány feladatot tudtak megoldani. Minden csapat kisebb összefoglalót tartott arról, hogy milyen feladatokat sikerült teljesíteniük. Ezt követően a jól ismert Activity játékot játszodtuk, ahol a projekt témájához kapcsolódó kifejezéseket kellett leerajzolnil, mutogatni,és elmagyarázni.

Másnap egy izgalmas testmozgató energizálóval (lengyel hagyományos tánc) kezdtünk,majd egy pókhálós játékot játszottunk, amely egy olyan stratégiai játék volt, ahol a csapat együtt kellett dolgozzon, és kitalálja a legjobb megoldást. Ezután résztvevőknek csapatokban kellett prezentációt tartaniuk az örökség témájában, például a „kézzelfogható örökség” témájában. A kávészünet után ezek az előadások kerültek bemutatásra, majd mindegyikre közösen reagáltunk, és megbeszéltük a felmerült kérdéseket. A napot magyar játékokkal folytattuk, az első egy labdajáték volt: “Védd meg a kapud” és utána “Hol tapsolnak a népek?” Ezután sem álltunk meg, egy interaktív játékot játszottunk, ahol az egyik csapatnak meg kellett szerezniük a másik csapat zászlóját. Végül az „Adj király katonát„ játékkal zártuk a napot.

A következő napot egy Domino energizálóval kezdtük, majd rengeteg román játékot játszottunk, például Birkák és a farkas, és sok labdajátékot. Az ebéd után spanyol tradicionális játékokkal folytattuk a napot, ahol próbára tehettük gyorsaságunkat és rejtőzködő képességünket.

A következő nap open-space nap volt, ahol a résztvevők egy része programokkal készült.  Az első program Lumi által tartott workshop volt,ahol a kreativitásunkat aktiváló irányított meditáción vehettünk részt. Ezt követően Martin, Mical és Kalin bemutatták a fotózás alapjait, majd mindenki csoportosan képeket készíthetett igazi profi kamerákkal. A napot Pixel művészeti workshoppal folytattuk amit Maciej tartott,. Ezután Dimana és Irina megmutatták nekünk a tánctudásukat és megtanítottak néhány nagyszerű tánclépésre. Ezt követően folytattuk a fotózást, és az általunk készített képeket szerkesztettük meg.

Másnap sok bulgár játékot játszottunk,például gumiszalagok között kellett ugrálnunk egy éneket énekelve, majd egy Ninja játékkal folytattuk a napot, illetve sok labdajátékkal.

Eljött az utolsó nap, amit egy szuper energizálóval kezdtünk, majd egy érzelmi tevékenységgel folytattuk, ahol mindenki szemében könnyek gyűltek, visszemlékezve erre  pár napra. Ezután pedig mindenki írt pár kedves szót egymásnak. Csodálatos 10 napot töltöttünk együtt, és életre szóló emlékekkel és barátságokkal térünk haza.

The project „Youth Playground” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Az „Youth Playground” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e